a|mx|ns

V

V.MS

DNS Records

v.msA
v.msMX
v.msMX
v.msNS
v.msNS
v.msNS