a|mx|ns

V

V.IKI.FI

DNS Records

v.iki.fiA
v.iki.fiMX
v.iki.fiMX

Mail Servers

v.iki.fi