a|mx|ns

H - HR - HRI

HRIYE.US

DNS Records

hriye.usA
hriye.usAAAA
hriye.usMX
hriye.usNS
hriye.usNS
mail.hriye.usA
mail.hriye.usAAAA
ns1.hriye.usA
ns1.hriye.usAAAA
ns2.hriye.usA

Mail Servers

mail.hriye.us

Name Servers

ns1.hriye.us
ns2.hriye.us